Reklamacje

Załącznik nr 1 do Regulaminu - Wersja PDF
 

                                                                                                                             …………………………., dnia………………                                                  

FORMULARZ REKLAMACYJNY

Dane Klienta:

Imię i Nazwisko: …………………………………………………………………………………………………………..

Adres: ………………………………………………………………………………………………………………………

E-mail:………………………………………………………………………………………………………………………..
Telefon:………………………………………………………………………………………………………………………

Numer rachunku bankowego:……………………………………………………………………………………………

PRZEDMIOT REKLAMACJI:

Data nabycia towaru ………………………………………………………………………………………………………….

Kwota zapłacona za Towar …………………………………………………………………………………………………..

 

Metoda płatności ……………………………………………………………………………………………………………….

 

ID zamówienia ………………………………………………………………………………………………………………….

 
 

ZGŁOSZENIE REKLAMACJI:

 

Podstawa roszczenia ………………………………………………………………………………………………………

                                                                         (z tytułu rękojmi, z tytułu gwarancji)

 

Opis wad oraz okoliczności ich powstania .........………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

Termin  stwierdzenia wad…………………………………………………………………………………………………….

 
 
 
Żądanie reklamującego
_wymiana rzeczy na wolną od wad
_usunięcie wady
_obniżenie ceny
_odstąpienie od umowy
                                                                                                                                             ……………………………………

podpis reklamującego

 
 
 
 
 
 
 
 

Ogólne warunki składania i uznania reklamacji Klienta

 

1.    Sprzedawca jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną. Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową. W szczególności rzecz sprzedana jest niezgodna z umową, jeżeli:

a)       nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;

b)       nie ma właściwości, o których istnieniu sprzedawca zapewnił kupującego, w tym przedstawiając próbkę lub wzór;

c)       nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował sprzedawcę przy zawarciu umowy, a sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;

d)       została kupującemu wydana w stanie niezupełnym.

2.    Jeżeli kupującym jest konsument, na równi z zapewnieniem sprzedawcy traktuje się publiczne zapewnienia producenta lub jego przedstawiciela, osoby która wprowadza rzecz do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej, oraz osoby, która przez umieszczenie na rzeczy sprzedanej swojej nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia odróżniającego przedstawia się jako producent.

3.    Rzecz sprzedana ma wadę fizyczną także w razie nieprawidłowego jej zamontowania i uruchomienia, jeżeli czynności te zostały wykonane przez sprzedawcę lub osobę trzecią, za którą sprzedawca ponosi odpowiedzialność, albo przez kupującego, który postąpił według instrukcji otrzymanej od sprzedawcy.

4.    Jeżeli kupującym jest konsument, a wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania rzeczy sprzedanej, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili przejścia niebezpieczeństwa na kupującego.

5.    Sprzedawca jest odpowiedzialny za wady prawne względem kupującego tj. jeżeli rzecz sprzedana stanowi własność osoby trzeciej albo jeżeli jest obciążona prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu rzeczą wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu; w razie sprzedaży prawa sprzedawca jest odpowiedzialny także za istnienie prawa.

6.    Sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli kupujący wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy.

7.     Sprzedawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na kupującego lub wynikły z przyczyny tkwiącej w rzeczy sprzedanej w tej samej chwili.

8.     Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, kupujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez sprzedawcę albo sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.

·         Jeżeli kupującym jest konsument, może zamiast zaproponowanego przez sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby kupującego inny sposób zaspokojenia.

·         Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady.

·         Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

9.     Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, kupujący może żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla kupującego. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu kupującego, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów. Jeżeli kupującym jest przedsiębiorca, sprzedawca może odmówić wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady także wtedy, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę rzeczy sprzedanej.

10. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat, od dnia wydania rzeczy kupującemu.

11.Reklamację należy złożyć najpóźniej w terminie roku od dnia stwierdzenia wady, zaleca się, by  zgłoszenie reklamacyjne zostało dokonane zgodnie z załączonym wzorem formularza reklamacyjnego, brak zastosowania się do zalecenia nie wpływa na skuteczność złożonej reklamacji. Zgłoszenie reklamacyjne można zostać złożone :

a)       osobiście pod adresem  ul. Karola Szajnochy 9B, 85-738 Bydgoszcz   lub

b)       pisemnie na adres Szajnochy 9B, 85-738 Bydgoszcz  lub

c)       telefonicznie pod numerem telefonu 792 777 309  lub

d)       w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:kontakt@hurtownia-aga.pl

12.Reklamowany Towar należy dostarczyć na koszt sprzedawcy na adres ul. Szajnochy 9B, 85-738 Bydgoszcz. Jeżeli ze względu na rodzaj Towaru lub sposób jego zamontowania dostarczenie Towaru przez kupującego byłoby nadmiernie utrudnione, kupujący  obowiązany jest udostępnić rzecz sprzedawcy w miejscu, w którym Towar się znajduje.

13.W przypadku otrzymania przez sprzedawcę zgłoszenia reklamacyjnego bez Towaru, którego reklamacja dotyczy a sprzedawca celem ustosunkowania się do reklamacji uzna dostarczenie Towaru za niezbędne, kupujący zostanie poinformowany o konieczności dostarczenia Towaru na adres wskazany w pkt. 12.

 

14.Sprzedawca  ustosunkuje się  do reklamacji kupującego na piśmie, sms, drogą elektroniczną, telefonicznie w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania na adres podany przez kupującego. Brak ustosunkowania się sprzedawcy we wskazanym terminie oznacza, że sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną. Poinformowanie kupującego o konieczności dostarczenia Towaru zgodnie z pkt. 13,  nie wpływa na bieg terminu na ustosunkowanie się sprzedawcy do reklamacji zgłoszonej przez kupującego.

 

15.W przypadku wątpliwości związanych z procedurą składania reklamacji kupujący możeniezwłocznie skontaktować się z obsługą sklepu internetowego pod nr tel 792 777 309 lub na adres e-mail kontakt@hurtownia-aga.pl

                                  

 
 
 
 
 
 
 
 

ADNOTACJE  SPRZEDAWCY – DECYZJA DOTYCZĄCA REKLAMACJI

Reklamacja została uznana/ nieuznana z następujących powodów:

…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………

Data otrzymania reklamacji……………………………………………………………………………………………

…….

Osoba rozpatrująca reklamację ……………………………………………………………………………………………

Data rozpatrzenia reklamacji……………………………………………………………………………………………

…..

Dalsze postępowanie reklamacyjne- informacje dla Klienta

…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
 

                                                                                                                                                                                                                                     …………………………………….

                                                                          (data, pieczątka i podpis Sprzedawcy)

Załącznik nr 2 do Regulaminu - Wersja PDF
 

 

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 
 
Prawo odstąpienia od umowy:

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia „w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.”;

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas:  P.W. Roman Langowski ul. Szajnochy 9B, 85-738 Bydgoszcz , tel. 792 777 309 o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Mogą Państwo również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na naszej stronie internetowej www.hurtownia-aga.pl. Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku  - odpowiedź na skrzynkę mailową

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 
Skutki odstąpienia od umowy:

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz na adres:

P.W. Roman Langowski, ul. Szajnochy 9B, 85-738 Bydgoszcz

 niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w  którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.

Załącznik nr 3 do Regulaminu - Wersja PDF
 

Wzór formularza odstąpienia od umowy[1]

(formularz należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

P. W. Roman Langowski

ul. Szajnochy 9 B

85-738 Bydgoszcz

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

Ja niniejszym informuję o moim  odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy ………………………………………………………………………….…………………………………...............

Data zawarcia umowy…………………………………………………………………………………..

Imię i nazwisko konsumenta………………………………………………………………………………

Adres konsumenta………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………….

 

                                                                                  …………………………………………………………

                                                                                              data i podpis konsumenta

 
 


[1] Formularz stanowi jedynie wzór z którego konsument może skorzystać. Konsument może sporządzić pismo także swoimi słowami.