Załącznik nr 3 do Regulaminu - Wersja PDF
 

Wzór formularza odstąpienia od umowy[1]

(formularz należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

P. W. Roman Langowski

ul. Szajnochy 9 B

85-738 Bydgoszcz

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

Ja niniejszym informuję o moim  odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy ………………………………………………………………………….…………………………………...............

Data zawarcia umowy…………………………………………………………………………………..

Imię i nazwisko konsumenta………………………………………………………………………………

Adres konsumenta………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………….

 

                                                                                  …………………………………………………………

                                                                                              data i podpis konsumenta

 
 


[1] Formularz stanowi jedynie wzór z którego konsument może skorzystać. Konsument może sporządzić pismo także swoimi słowami.